Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]

26677

INLEIDING.

Een enkel woord over het ontstaan der bibliotheek van de Rijkslandbouwschool is misschien als inleiding op den Catalogus hier op zijne plaats.

In 1873 werd aan de gemeentelijke Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus te Wageningen een cursus voor voortgezet landbouwonderwijs toegevoegd. De directeur, de heer D. J. Andreæ, aan wien voornamelijk deze uitbreiding te danken was, en die later een groot aandeel had in de oprichting van de Rijkslandbouwschool, wendde ook krachtige pogingen aan tot uitbreiding van de leermiddelen. In de door hem in 1874 verspreide: „Inlichtingen omtrent het Landbouwonderwijs te Wageningen" kon hij dan ook (bl. 10 vlg.) vermelden: „Eene boekerij hoofdzakelijk de Nederlandsche landhuishoudkunde betreffende wordt evenzeer ingericht; een en ander is daarvoor aangekocht." Zelf had bij reeds den grondslag voor de bibliotheek gelegd door eene som beschikbaar te stellen, waarvoor boeken over landbouwkunde werden aangeschaft. Van verscheidene belangstellenden ontving hij werken voor de bibliotheek en kon reeds in genoemde inlichtingen verschillende schenkers vermelden: stadgenooten o. a. den heer Koker, en (nu wijlen) de Heer Vreede, die zijne pogingen ook in andere opzichten krachtig steunden, en elders wonenden o. a. de heeren Staring, Amersfoordt, Hartog e. a. m.

men

Nadat de Gemeenteschool veranderd was in de Rijkslandbouwschool, breidde zich met het onderwijs ook de bibliotheek uit en sla de jaarlijksche programma's slechts na kon men ieder jaar eene lange lijst vermelden van personen, die onze bibliotheek verrijkten. Is het ondoenlijk die namen hier alle te vermelden, toch moeten enkele namen genoemd worden.

In de eerste plaats die van Dr. W. C. H. Staring. (geb.

« PreviousContinue »