Page images
PDF
EPUB

sions of the other Power, subject l'autre Puissance, sans autre to the sole condition of conforin- condition

que

de se conformer ing to the laws of such dominions aux lois des dits Etats et posand possessions.

sessions. II. It is agreed that the stipu- II. Il est entendu que la dislations of the preceding Article position qui précède s'applique shall apply as well to companies aussi bien aux compagnies et and associations constituted and associations constituées et autoauthorized previously to the risées antérieurement à la signasignature of the present Con- ture de la présente Convention, vention, as to those which may qu'à celles qui le seraient ultésubsequently be so constituted rieurement. and authorized.

III. The present Convention III. La présente Convention is concluded without limit to est faite sans limitation de durée. duration. Either of the High Toutefois, il sera loisible à l'une Powers shall, however, be at des deux Hautes Puissances liberty to terminate it by giving Contractantes de la faire cesser to the other a year's previous en la dénonçant un an à l'avance. notice. The two High Powers, Les deux Hautes Puissances moreover, reserve to themselves Contractantes se réservent d'ailthe power to introduce into the leurs la faculté d'introduire, d'un Convention, by common consent, commun accord, dans cette Conany modifications which expe- vention, les modifications dont

show to be de- l'utilité serait démontrée par sirable.

l'expérience. IV. The present Convention IV. La présente Convention shall be ratified, and the ratifica- sera ratifiée, et les ratifications en tions shall be exchanged at seront échangées à Londres dans London in one month, or sooner le délai d'un mois, ou plus tôt si if possible.

In witness whereof the re. En foi de quoi, les Plénipotenspective Plenipotentiaries have tiaires respectifs l'ont signé, et y signed the same, and have

ont apposé le sceau de leurs affixed thereto the seals of their armes. arms.

Done at London, the 13th Fait à Londres, le 13 Novemday of November, in the year of bre, de l'an de grâce 1862. our Lord 1862. (L.S.) RUSSELL.

(L.S.) RUSSELL. (L.S.) T. MILNER GIBSON. (L.S.) T. MILNER GIBSON. (L.S.) SYLVAIN VAN DE (L.S.) SYLVAIN VAN DE WEYER.

WEYER.

rience may

faire se peut.

CONVENTION between Great Britain and Denmark, for the

Mutual Surrender of Criminals.--Signed at London, April 15, 1862.

[Ratifications exchanged at London, May 27, 1862.)

Her Majesty the Queen of the Da Hendes Majestæt DronUnited Kingdom of Great Bri- vingen af det Forenede Kongetain and Ireland, and His Ma- rige Storbritannien og Irland og jesty the King of Denmark, Hans Majestæt Kongen af Danhaving judged it expedient, with mark, til bedre haandhævelse af a view to the better administra- retspleien og til forebyggelse af tion of justice, and to the pre- forbrydelser indenfor deres revention of crime within their spective territorier og retsge. respective territories and juris- beter, have anseet det for gavndictions, that persons charged ligt, at personer, som ere anklawith or convicted of the crimes gede for eller overbeviste om at hereinafter enumerated, and have gjort sig skyldige i de nebeing fugitives from justice, denfor angivne forbrydelser og should, under certain circum- ved flugt have unddraget sig stances, be reciprocally delivered retsforfölgning, blive under up; their said Majesties have visse omstændigheder gjensinamed as their Plenipotentiaries digen udleverede, saa have beto conclude a Convention for meldte Majestæter til i dette this purpose, that is to say:

öiemed at afslutte en Convention udnævnt til deres befuld

mægtigede : Her Majesty the Queen of the Hendes Majestæt Dronningen United Kingdom of Great Bri- af det Forenede Kongerige Stortain and Ireland, the Right britannien og Irland den meget Honourable John Earl Russell, hæderlige Johan, Jarl Russell, Viscount Amberley of Amberley Viscount Amberley af Amberley and Ardsalla, a Peer of the og Ardsalla, Pair af det Forenede United Kingdom, a Member of Kongerige, Medlem af Hendes Her Majesty's Most Honourable Majestæts meget hæderlige GePrivy Council, her Principal heimeraad, samt Hendes förste Secretary of State for Foreign Statssekretair for de udenlandske Affairs ;

Sager; And His Majesty the King of Og Hans Majestæt Kongen af Denmark, M. Torben de Bille, Danmark Herr Torben Bille, his Chamberlain, Commander of Commandeur af Danebrog og the Order of Danebrog, and de. Danebrogsmand, Allerhöist. corated with the Cross of Honour sammes Kammerherre samt overof the same Order, his Envoy ordentlige Gesandt og befuldExtraordinary and Minister Ple- mægtigede Minister hos Hendes nipotentiary to Her Britannic

Britiske Majestæt; Majesty;

Who, after having communi- Hvilke, efter gjensidig medcated to each other their

respec

delelse af deres respective fuldtive full powers, found in good magter, der befandtes i god og and due form, have agreed upon rigtig form, ere komne overens and concluded the following om fölgende Artikler: Articles :

Art. I. It is agreed that the ART. I. De Höie Contrahe. High Contracting Parties shall, rende Parter forpligte sig til, paa on requisition made in their derom i deres navn gjennem name through the medium of deres Diplomatiske Agenter their respective Diplomatic fremsat begjæring, at udlevere Agents, deliver up to justice personer, som, anklagede for persons who, being accused or eller overbeviste om at have inconvicted of murder (compre- denfor den parts territorium, der hending the crimes of assassina- begjærer udleveringen, begaaet tion, parricide, infanticide, and mord (derunder indbefattet snigpoisoning) or attempt to commit mord, forældre- og frændemord, murder, or of forgery (compre- fostermord og giftmord) eller hending the counterfeiting of derpaa at have gjort attentat, bank-notes, or public securities, falsk (derunder indbefattet efor money), or of fraudulent tergjören af banksedler, statsbankruptcy, committed within papirer eller penge) eller svigthe jurisdiction of the requiring agtig fallit, maatte blive anparty, shall be found within the trufne indenfor den anden parts territories of the other, provided territorium, forudsat at saadanne that such persons are not sub- personer ikke ere den parts underjects of the party upon which saatter, til hvilken begjæringen the requisition is made. Pro- om udlevering er rettet: Det vided also, that in the case of a fastsættes fremdeles, at en perperson accused, the surrender son, der er anklaget for en for. shall be made only when the brydelse, kun kan fordres udlecommission of the crime shall be veret, naar der er tilveiebragt et so established as that the laws of saadant beviis for udförelsen af the country where the fugitive or denne, at der efter det lands person so accused shall be found love, hvor den undvegne eller would justify his apprehension for

for en forbrydelse anklagede and commitment for trial, if the antræffes, heri vilde indeholdes crime had been there committed; tilstrækkelig hjemmel til at paaand in the case of a person con. gribe ham og stille ham for victed, the surrender shall be retten, hvis forbrydelsen made only on the production of begaaet i det paagjældende land; an authenticated copy

of his con

samt at udleveringen af en dom

var

viction and on proof of his fældt person

alene skal finde identity.

sted, naar en bekræftet gjenpart af dommen er bleven fremlagt, og hans identitet er bleven godt.

gjort. Consequently, on the part of Som en fölge heraf skal fra the Danish Government, the sur- den Danske Regerings side udrender shall be made only by the leveringen alene finde sted, naar consent of the Minister to whose det Ministerium, under hvilket department appertains the admi- retspleiens ledelse

ledelse henhörer, nistration of justice, and after dertil har givet sit samtykke, og the production, in the case of a efterat, dersom personen er sat person accused, of a warrant of under anklage, en arrestordre arrest or other equivalent judicial eller andet tilsvarende retsdocudocument, issued by a judge or ment er blevet tilveiebragt, udother competent authority in the færdiget af en domstol eller United Kingdom, clearly setting anden competent myndighed i forth the acts for which the det Forenede Kongerige og infugitive shall have rendered him- deholdende en klar angivelse af self accountable; or, in the case de handlinger, i hvilke den undof a person convicted, on the vegne person formenes at have production of an authenticated gjort sig skyldig; eller, dersom copy of his conviction, and on personen er domfældt, efterat en proof of his identity.

bekræftet gjenpart of dommen er bleven fremlagt, og hans iden

titet er bleven godtgjort. On the part of the British Go- Fra den Storbritanniske Revernment, the surrender in the gerings side skal udleveringen case of a person accused shall be alene finde sted, for en anklaget made only on the warrant or persons vedkommende, mod tilother equivalent judicial docu- veiebringelse af et arrestdecret ment for the arrest of a fugitive, eller andet tilsvarende retsdoissued by a judge or magistrate cument, udfærdiget til paagriduly authorized to take cogni- belse af den undvegne af en zance of the acts charged against domstol eller anden offentlig the fugitive in Denmark, and on myndighed i Danmark, som er duly authenticated depositions berettiget til at anstille underor statements on oath before sögelser om de handlinger, der such judge or magistrate, clearly lægges den undvegne til last, setting forth the said acts, or on samt af behörigen bekræftede such other evidence thereof as, udsagn eller forklaringer, afgivne according to the laws of Eng. under eds tilbud for en saadan land, would warrant the appre

domstol eller en offentlig mynhension of the said fugitive, and dighed og indeholdende en tyhis committal for trial for the delig angivelse af disse hand

а

said acts, if they had been there- linger, eller af andet saadant in committed; or, in the case of beviis, som i overensstemmelse a person convicted, on the pro- med Englands love indeholde duction of an authenticated copy hjemmel til at paagribe den of his conviction, and on proof of undvegne og stille ham for his identity.

retten, dersom handlingerne vare blevne begaaede i bemeldte land ; eller, for en domfældt persons vedkommende, mod tilveiebringelsen af en bekræftet gjenpart af dommen og af beviis for hans

identitet. II. In the case of a person ff. Dersom en person, anklaget accused or convicted of any of eller domfældt for nogen af de the crimes mentioned in the pre- i foregaaende Artikel nævnte ceding Article, who may have forbrydelser, skulde være undfled from a colony or possession vegen fra en coloni eller besidof one of the High Contracting delse tilhörende den ene af de Parties, and be found in a colony Höie Contraherende Parter og or possession of the other, the blive antruffen i en coloni eller surrender shall be made, subject besiddelse tilhörende den anden always to the conditions pre- part, skal udleveringen, dog scribed in the preceding Article, ikkun under de i foregaaende on a requisition addressed by the Artikel fastsatte betingelser, Governor of the one colony di- finde sted paa en af den ene rectly to the Governor of the other. colonies Gouverneur til den The Governor upon whom the

anden colonies Gouverneur di. requisition is made shall be at recte rettet begjæring. Det skal liberty either to grant the sur- staae den Gouverneur, til 'hvem render or to refer the matter to begjæringen er rettet, frit for his Government.

enten at indrömmé udleveringen eller at henstille sagen til sin

Regerings afgjörelse. III. The expenses of any de- 111. Omkostningerne ved en tention and surrender made in i overenstemmelse med ovenvirtue of thë preceding Articles staaende Artikel stedfübden shall be borne and defrayed by anholdelse og udlevering skulle the Government in whose name bæres og udredes af den Regering, the requisition shall have been i hvis navn begjæringen er fremmade.

sat. IV. The present Convention IV. Nærværende Convention shall come into operation as soon skal træde i kraft, saasnart den as the necessary legislative Acts fornödne sanction af den lor. shall have been passed. Either givende Magt er tilveiebragt. of the High Contracting Parties Hver af de Höie Contraherende

« PreviousContinue »