Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small]

FORLAGT AF DEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL (F. HEGEL).

THIELES BOGTRYKKERI.

1875.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

FORTALE.

Da den ærede Forlægger i sin Tid gjorde mig det Forslag at foranstalte et Udvalg af den engelske Literatur for Skolernes høiere Trin, havde jeg en særegen Grund til at imødekomme dette i Hensynet til den nye Skoleordning, som her i Norge netop dengang var begyndt at træde i Kraft, og som giver det engelske Sprog en meget fremtrædende Plads i Undervisningen i en saakaldet engelsk, med den gamle humanistiske parallelt løbende Dannelseslinie. Skal der nemlig i denne komme nogen Holdning, saa kræves der først og fremmest andre og fuldstændigere Underviisningsmidler end de, man for Tiden har, og som et Bidrag hertil er nærværende Arbeide nærmest at betragte. Men jeg haaber derhos, at det særlige Hensyn, jeg saaledes har taget til norske Forholde, forudsat at Bogen herhjemme maatte findes hensigtsmæssig, ikke vil forringe dens Brugbarhed for de danske Skoler.

I Overensstemmelse med den gamle og vel grundede Maade, som har været fulgt i engelske og franske, paa de høiere Klasser beregnede Læsebøger, er Indholdet ordnet kronologisk efter Forfatterne, hvoraf dog ikke følger, at de enkelte Stykker netop skulle læses i den samme Orden, og Texterne aftrykte efter Jævnførelse med de bedste Original

« PreviousContinue »