Page images
PDF
EPUB

CONVENTION between Great Britain and Denmark, for the Mutual Surrender of Criminals.-Signed at London, April 15, 1862.

[Ratifications exchanged at London, May 27, 1862.]

HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the King of Denmark, having judged it expedient, with a view to the better administration of justice, and to the prevention of crime within their respective territories and jurisdictions, that persons charged with or convicted of the crimes hereinafter enumerated, and being fugitives from justice, should, under certain circumstances, be reciprocally delivered up; their said Majesties have named as their Plenipotentiaries to conclude a Convention for this purpose, that is to say:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable John Earl Russell, Viscount Amberley of Amberley and Ardsalla, a Peer of the United Kingdom, a Member of Her Majesty's Most Honourable Privy Council, her Principal Secretary of State for Foreign Affairs;

And His Majesty the King of Denmark, M. Torben de Bille, his Chamberlain, Commander of the Order of Danebrog, and decorated with the Cross of Honour of the same Order, his Envoy

DA Hendes Majestæt Dronuingen af det Forenede Kongerige Storbritannien rige Storbritannien og Irland og

Hans Majestæt Kongen af Danmark, til bedre haandhævelse af retspleien og til forebyggelse af forbrydelser indenfor deres respective territorier og retsgebeter, have anseet det for gavnligt, at personer, som ere anklagede for eller overbeviste om at have gjort sig skyldige i de nedenfor angivne forbrydelser og ved flugt have unddraget sig retsforfölgning, blive under visse omstændigheder gjensidigen udleverede, saa have bemeldte Majestæter til i dette öiemed at afslutte en Convention udnævnt til deres befuldmægtigede :

Hendes Majestæt Dronningen. af det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland den meget hæderlige Johan, Jarl Russell, Viscount Amberley af Amberley og Ardsalla, Pair af det Forenede Kongerige, Medlem af Hendes Majestæts meget hæderlige Geheimeraad, samt Hendes förste Statssekretair for de udenlandske Sager;

Og Hans Majestæt Kongen af Danmark Herr Torben Bille, Commandeur af Danebrog og Danebrogsmand, Allerhöistsammes Kammerherre samt overordentlige Gesandt og befuld

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Extraordinary and Minister Plenipotentiary to Her Britannic Majesty ;

Who, after having communicated to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed upon and concluded the following Articles:

ART. I. It is agreed that the High Contracting Parties shall, on requisition made in their name through the medium of their respective Diplomatic Agents, deliver up to justice persons who, being accused or convicted of murder (comprehending the crimes of assassination, parricide, infanticide, and poisoning) or attempt to commit murder, or of forgery (comprehending the counterfeiting of bank-notes, or public securities, or money), or of fraudulent bankruptcy, committed within the jurisdiction of the requiring party, shall be found within the territories of the other, provided that such persons are not subjects of the party upon which the requisition is made. Provided also, that in the case of a person accused, the surrender shall be made only when the commission of the crime shall be so established as that the laws of the country where the fugitive or person so accused shall be found would justify his apprehension and commitment for trial, if the crime had been there committed; and in the case of a person convicted, the surrender shall be made only on the production of an authenticated copy of his con

mægtigede Minister hos Hendes Britiske Majestæt;

Hvilke, efter gjensidig meddelelse af deres respective fuldmagter, der befandtes i god og rigtig form, ere komne overens om fölgende Artikler:

ART. I. De Höie Contraherende Parter forpligte sig til, paa derom i deres navn gjennem deres Diplomatiske Agenter fremsat begjæring, at udlevere personer, som, anklagede for eller overbeviste om at have indenfor den parts territorium, der begjærer udleveringen, begaaet mord (derunder indbefattet snigmord, forældre- og frændemord, fostermord og giftmord) eller derpaa at have gjort attentat, falsk (derunder indbefattet ef tergjören af banksedler, statspapirer eller penge) eller svigagtig fallit, maatte blive antrufne indenfor den anden parts territorium, forudsat at saadanne personer ikke ere den parts undersaatter, til hvilken begjæringen om udlevering er rettet. Det fastsættes fremdeles, at en person, der er anklaget for en forbrydelse, kun kan fordres udleveret, naar der er tilveiebragt et saadant beviis for udförelsen af denne, at der efter det lands love, hvor den undvegne eller for en forbrydelse anklagede antræffes, heri vilde indeholdes tilstrækkelig hjemmel til at paagribe ham og stille ham for retten, hvis forbrydelsen var begaaet i det paagjældende land; samt at udleveringen af en dom

viction and on proof of his identity.

Consequently, on the part of the Danish Government, the surrender shall be made only by the consent of the Minister to whose department appertains the administration of justice, and after the production, in the case of a person accused, of a warrant of arrest or other equivalent judicial document, issued by a judge or other competent authority in the United Kingdom, clearly setting forth the acts for which the fugitive shall have rendered himself accountable; or, in the case of a person convicted, on the production of an authenticated copy of his conviction, and on proof of his identity.

fældt person alene skal finde sted, naar en bekræftet gjenpart af dommen er bleven fremlagt, og hans identitet er bleven godtgjort.

On the part of the British Government, the surrender in the case of a person accused shall be made only on the warrant or other equivalent judicial document for the arrest of a fugitive, issued by a judge or magistrate duly authorized to take cognizance of the acts charged against the fugitive in Denmark, and on duly authenticated depositions or statements on oath before such judge or magistrate, clearly setting forth the said acts, or on such other evidence thereof as, according to the laws of England, would warrant the apprehension of the said fugitive, and his committal for trial for the

Som en fölge heraf skal fra den Danske Regerings side udleveringen alene finde sted, naar det Ministerium, under hvilket retspleiens ledelse henhörer, dertil har givet sit samtykke, og efterat, dersom personen er sat under anklage, en arrestordre eller andet tilsvarende retsdocument er blevet tilveiebragt, udfærdiget af en domstol eller anden competent myndighed i det Forenede Kongerige og indeholdende en klar angivelse af de handlinger, i hvilke den undvegne person formenes at have gjort sig skyldig; eller, dersom personen er domfældt, efterat en bekræftet gjenpart of dommen er bleven fremlagt, og hans identitet er bleven godtgjort.

Fra den Storbritanniske Regerings side skal udleveringen alene finde sted, for en anklaget persons vedkommende, mod tilveiebringelse af et arrestdecret eller andet tilsvarende retsdocument, udfærdiget til paagribelse af den undvegne af en domstol eller anden offentlig myndighed i Danmark, som er berettiget til at anstille undersögelser om de handlinger, der lægges den undvegne til last, samt af behörigen bekræftede udsagn eller forklaringer, afgivne under eds tilbud for en saadan domstol eller en offentlig myndighed og indeholdende en tydelig angivelse af disse hand

[ocr errors]

said acts, if they had been therein committed; or, in the case of a person convicted, on the production of an authenticated copy of his conviction, and on proof of his identity.

II. In the case of a person accused or convicted of any of the crimes mentioned in the preceding Article, who may have fled from a colony or possession of one of the High Contracting Parties, and be found in a colony or possession of the other, the surrender shall be made, subject always to the conditions prescribed in the preceding Article, on a requisition addressed by the Governor of the one colony directly to the Governor of the other. The Governor upon whom the requisition is made shall be at liberty either to grant the surrender or to refer the matter to his Government.

III. The expenses of any detention and surrender made in virtue of the preceding Articles shall be borne and defrayed by the Government in whose name the requisition shall have been made.

IV. The present Convention shall come into operation as soon as the necessary legislative Acts shall have been passed. Either of the High Contracting Parties

linger, eller af andet saadant beviis, som i overensstemmelse med Englands love indeholde hjemmel til at paagribe den undvegne og stille ham for retten, dersom handlingerne vare blevne begaaede i bemeldte land; eller, for en domfeldt persons vedkommende, mod tilveiebringelsen af en bekræftet gjenpart af dommen og af beviis for hans identitet.

II. Dersom en person, anklaget eller domfældt for nogen af de i foregaaende Artikel nævnte forbrydelser, skulde være undvegen fra en coloni eller besid delse tilhörende den ene af de Höie Contraherende Parter og blive antruffen i en coloni eller besiddelse tilhörende den anden part, skal udleveringen, dog ikkun under de i foregaaende Artikel fastsatte betingelser, finde sted paa en af den ene colonies Gouverneur til den anden colonies Gouverneur di recte rettet begjæring. Det skal staae den Gouverneur, til hvem begjæringen er rettet, frit for enten at indrömme udleveringen eller at henstille sagen til sin Regerings afgjörelse.

III. Omkostningerne ved en i overenstemmelse med ovenstaaende Artikel stedfunden anholdelse og udlevering skulle bæres og udredes af den Regering, i hvis navn begjæringen er frem

sat.

IV. Nærværende Convention skal træde i kraft, saasnart den fornödne sanction af den lovgivende Magt er tilveiebragt. Hver af de Höie Contraherende

shall be at liberty to give notice to the other at any time for its termination; and in such case it shall altogether cease and determine at the expiration of 6 months from the date of such notice.

V. The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London in one month, or sooner if possible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present Convention, and have affixed thereto the seal of their

arms.

Done at London, the 15th day of April, in the year of our Lord 1862.

(L.S.) RUSSELL.

(L.S.) TORBEN BILLE.

Parter skal til enhver tid være berettiget til at opsige den anden part denne Convention, der i saadant tilfælde skal ophöre at være gjældende sex maaneder fra opsigelsens dato.

HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the Emperor of the French, having judged it expedient to come to an understanding in order to define, within their respective dominions and possessions, the position of commercial, industrial, and financial companies and associations constituted and authorized in conformity with the laws in force in either of the two countries, have

V. Nærværende Convention skal ratificeres, og ratificationerne skulle udvexles i London om en maaned, eller tidligere, hvis skee kan.

Dette til bekræftelse have de respective befuldmægtigede undertegnet nærværende Convention, og paatrykt samme deres vaabensegl.

Givet i London den 15de April, aar efter Christi byrd 1862.

(L.S.)

RUSSELL.

(L.S.) TORBEN BILLE.

CONVENTION between Great Britain and France, relative to Joint Stock Companies.-Signed at Paris, April 30, 1862.

[Ratifications exchanged at Paris, May 15, 1862.]

SA Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté l'Empereur des Francais, ayant jugé utile de s'entendre, pour régulariser dans leurs Etats et possessions respectifs, la situation des compagnies et associations commerciales, industrielles, et financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à chacun des deux pays, ont résolu de conclure une Convention dans ce but, et ont muni

« PreviousContinue »